Tạo đà thúc đẩy hoạt động xuất bản

Tính đến tháng 10/2022, cả nước có 57 nhà xuất bản, 2.310 cơ sở in và khoảng 505 doanh nghiệp, 1.400 điểm phát hành...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP