Quảng bá di sản Bác Hồ trên đất Huế

Trên địa bàn tỉnh có 4 di tích về Bác Hồ được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP