Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động thư viện

Việc đưa tiện ích “cấp thẻ trực tuyến” lên trang thông tin điện tử của thư viện tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc đăng ký làm thẻ nhanh chóng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP