Liên kết vùng để tăng cường khả năng thu hút khách

Ngoài liên kết “Ba địa phương – Một điểm đến”, gần đây, Huế có thêm những liên kết mang tính liên vùng mới. Việc hợp tác để bổ sung, hỗ trợ nhau là điều tất yếu trong phát triển du lịch hiện tại và tương lai.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP