Nhân lực du lịch: Thêm giải pháp để giữ chân lao động

Vấn đề cố hữu của Huế lâu nay không nằm ở khâu đào tạo mà là không thể giữ được chân nguồn nhân lực có chuyên môn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP