Muốn hiểu & thử

Di sản, di tích văn hóa giống như phần cứng của máy tính, còn các hoạt động xoay quanh giống như phần mềm. Có phần cứng tốt mà phần mềm yếu thì máy tính cũng ì ạch...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP