Tái cấu trúc du lịch từ tác động của COVID-19

Từ tác động COVID-19 có thể thấy, nhu cầu và xu hướng du lịch của con người sẽ thay đổi, không chỉ trước mắt mà còn lâu dài, dẫn tới quy hoạch, cách thức vận hành, cấu trúc sản phẩm của du lịch Huế cũng cần thay đổi tương ứng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP