Hướng đến môi trường du lịch “sạch”

Sau hơn một năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch (tháng 7/2017), môi trường du lịch của Huế đã “sạch” hơn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP