Chủ động đi trước

Khi di dời, giải tỏa xong Thượng thành, Eo bầu, Hộ thành hào, cơ hội cho phát triển du lịch sẽ được mở ra. Khai thác tốt chắc chắn sẽ tạo cho Huế “sức bật” mới trên bản đồ du lịch Việt Nam.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP