Diệu Viên - ngôi chùa nữ đầu tiên trên đất Huế

Năm 1926, được Hoàng đế triều Nguyễn ban “Sắc tứ Diệu Viên Sư Nữ Tự”. Sau ngày xây dựng, chùa còn được trùng tu, mở rộng vào các năm 1929, 1953, 2001.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP