Muốn lâu dài, phải đảm bảo lợi ích

Lợi ích giữa bên cung ứng và bên sử dụng dịch vụ không phù hợp khiến các điểm du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, hoạt động rất khó khăn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP