Cấm vận chuyển khách du lịch bằng thuyền cole: Nên sớm có mẫu thuyền mới

Hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng thuyền cole trên đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đang bị cấm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP