Bạn đã check-in những nơi này chưa?

Nếu chưa thì nên đến một lần. Bến Me bây giờ khác lắm, không còn những lùm cây tối tăm, u ám.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP