Hạ tầng - động lực để thúc đẩy du lịch phát triển

Trong du lịch, nếu hạ tầng chưa đồng bộ, giao thông di chuyển khó khăn sẽ là “điểm nghẽn” của sự phát triển.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP