Phát triển du lịch ở Phong Điền: Cần những mô hình độc đáo và khác biệt

Phong Điền là địa phương có tiềm năng để phát triển du lịch, song khả năng khai thác đến nay vẫn chưa cao.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP